Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen en iedere afgifte van roerende zaken bestemd voor verkoop ter veiling door Arts & Antiques Group, v/h Glerum Kunst- en Antiekveilingen B.V. (hierna ‘AAG’ genoemd). Door ondertekening van het reçu verklaart inzender zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door nadrukkelijke vermelding op het reçu.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.  veiling: de verkoop bij opbod van roerende goederen in het openbaar;
b.  kavel: de te veilen roerende zaak of samenstelling van roerende zaken;
c.  inzender: degene, die aan AAG de kavel ter veiling aanbiedt;
d.  limiet: het tussen AAG en de inzender overeengekomen minimale bedrag, waarvoor de kavel door de veilingmeester toegewezen mag worden;
e. reçu: het formulier dat dient tot bewijs van afgifte van één of meerdere kavels.
ARTIKEL 1
 1. Inzender machtigt AAG de kavel ter veiling te verkopen met in achtneming van deze veilingvoorwaarden.
 2. AAG zet zich er voor in de kavel in een passende veiling ter verkoop aan te bieden en namens inzender de kavel te verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogste bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de inzender afgesproken limiet ligt.
ARTIKEL 2
 1. Inzender verklaart volledig bevoegd te zijn over de kavel te beschikken en AAG schadeloos te zullen stellen indien AAG mocht worden gehouden tot afgifte van de kavel aan een derde met een beter recht.
 2. Inzender is jegens AAG volledig aansprakelijk voor de schade en kosten die worden opgeroepen door enige afwijking, onjuistheid, onvolledigheid of gebrek in door inzender aan AAG verschafte informatie over de herkomst, conditie en kwaliteit van der ter veiling aangeboden kavel.
ARTIKEL 3
 1. AAG is vrij te bepalen of, wanneer en in welke veiling de kavel ter verkoop zal worden aangeboden.
 2. AAG heeft het recht naar eigen inzicht over de te veilen kavel mededelingen te doen en daarvan afbeeldingen te verspreiden in het publieke domein.
ARTIKEL 4
 1. AAG heeft het recht de kavel in een veiling niet te verkopen indien het hoogst geboden bedrag naar de mening van de veilingmeester te laag is.
 2. AAG heeft het recht de kavel in een veiling te verkopen beneden de limiet zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de limiet voor rekening van AAG komt.
 3. AAG heeft het recht een in een veiling onverkocht gebleven kavel met inachtneming van de met de inzender overeengekomen condities na de veiling onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip te herveilen.
ARTIKEL5
 1. In afwijking van artikel 4 is inzender gerechtigd een in een veiling onverkocht gebleven kavel terug te nemen tegen voldoening van door AAG reeds gemaakte en overeengekomen kosten.
 2. Indien inzender een kavel na de uiterste inname datum van een voorgenomen veiling terugtrekt is inzender aan AAG vergoeding van gederfde commissies en opgelden en van gemaakte en overeengekomen kosten verschuldigd.
ARTIKEL 6
 1. Inzender machtigt AAG onherroepelijk de koper van de geveilde kavel toe te staan ontbinding van de koop en restitutie van de koopprijs te vorderen, indien de koper binnen een jaar na veilingdatum naar genoegen van AAG zodanige gebreken in de kavel of in de omschrijving aantoont dat de koper, indien deze hem ten tijde van de veiling bekend waren geweest, van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
 2. Inzender machtigt AAG onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en de kavel terug te nemen indien de koper van de kavel in gebreke is terzake van diens met de koop verband houdende betalingsverplichtingen.
 3. In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit artikel geldt de kavel als onverkocht en is inzender verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan AAG terug te betalen.
ARTIKEL 7
 1. Inzender heeft recht op de bij verkoop van de kavel gerealiseerde opbrengst verminderd met het volgende:
  1. Commissie: Voor schilderijen, tekeningen, aquarellen, grafiek en beeldhouwwerken geldt een aan AAG verschuldigde commissie van 10%. Voor alle overige goederen geldt een aan AAG verschuldigde commissie van 15%. Voor ieder kavel geldt een minimum van 100 Euro.
  2. Illustratiekosten: Voor afbeeldingen van de kavel in de veilingcatalogus geldt bij een foto ter grootte van een kwart pagina een tarief van 50 Euro, van een halve pagina 150 euro en van een hele pagina 250 Euro.
  3. Transportkosten: Als transportkosten worden door AAG de werkelijk door de transporteur berekende kosten doorberekend.
  4. Verzekeringskosten: Voor verzekering tegen verlies of beschadiging van de kavel wordt door AAG een vaste kostenopslag van 1% over de hamerprijs, dan wel indien hoger, de lage taxatie in rekening gebracht. De verzekering beperkt zich tot goederen die zich in het veilinghuis of in de opslagplaatsen van AAG bevinden en geeft dekking tot aan het bedrag waarover de kostenopslag wordt berekend. Voor schade aan omlijsting is AAG niet aansprakelijk.
  5. Administratiekosten: Per factuur wordt door AAG een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht.
  6. Overige kosten: Eventuele overige kosten worden slechts in rekening gebracht voor zover dit door AAG nadrukkelijk met de inzender is overeengekomen.
  7. Belastingen: AAG is gehouden over de commissie en over de in rekening te brengen kosten, behoudens die terzake van verzekering, BTW in rekening te brengen.
 2. Volgrecht: Eventueel ten aanzien van de geveilde kavel verschuldigd volgrecht wordt door AAG naar beste weten bepaald en aan de koper als onderdeel van de koopprijs in rekening gebracht. Het risico van naheffing van volgrecht is voor de inzender.
ARTIKEL 8
 1. Het betalingsverkeer der door AAG te houden veilingen loopt uitsluitend via de Stichting Derdengelden Registerveilinghouder AAG c.s.
 2. De inzender heeft geen recht op betaling van de opbrengst van een verkocht kavel dan nadat de koper aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.
ARTIKEL 9
 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen inzender en AAG is Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.