121. An email sur biscuit group

An email sur biscuit group
Kangxi
Seated, laughing twins Hehe Erxian on hexagonal base.
L. 10 cm

Taxatie
€ 800 - 1.200
Hamerbedrag
-